Tourism Organisation of Tivat

Kultura

INSTITUCE KULTURY

JU “Centar za kulturu” Tivat
(Kulturní středisko)
Ul.Nikole Djurkovića b.b.
Centrala: +382 32 674 587
Uprava: +382 32 674 590
Biblioteka: +382 32 674 588
Art gallery: +382 32/674-591

 

HISTORICKÉ PAMÁTKY
Arheologická naleziště
 
MALA GRUDAJedná se o nejvýznamnější a nejpozoruhodnější tumulus (vyvýšený náhrobek), který byl objeven v rovinaté části Tivatu. Doba jeho vzniku se odhaduje na rannou dobu bronzovou, mezi lety 1900 – 1800 př. n. l. Hrobka obsahovala mnohé cenné nálezy: zlatou dýku, stříbrnou sekyru, zlaté přívěsky vladařské čelenky a další.PREVLAKA SV. ARCHANDĚLA MICHAELA (OSTROV KVĚTIN, OSTRVO CVIJEĆA)Na tomto místě byly objeveny mozaiky z antického období, jejichž průzkum probíhá zárověň s vykopávkami zbytků klášterního komplexu Sv. Archanděla Michaela, který vznikl ve středověku.
 
Kláštery – kostely
 
KLÁŠTERNÍ KOMPLEX SV. ARCHANDĚLA MICHAELANa polostrově Prevlaka se nacházejí pozůstatky kláštera Sv. Archanděla Michaela, který hrál významnou úlohu v jednom z nejvýznamnějších dějinných období těchto krajů – IX. – XIV. století. Na tomto místě se původně nacházel benediktinský klášter. V polovině XIII. století Svatý Sáva určil klášter za sídelní místo zetského biskupa. Benátčané nechali klášter strhnout roku 1452. Zříceniny kláštera, dlouhého 21 m a šířky 12, 5 m, jsou dodnes dobře patrné. V sousedství kostela z východní strany vznikl v XIX. století kostel Sv. Trojice, který dala vybudovat komtesa Ekatarina Vlastelinović.
 
Ostrov Panny marie láskyplné (Otok Gospa od Milosti)Nachází se mezi pobřežím obce Krtoli a ostrovem Svatý Marek. Průměr ostrůvku obnáší stěží 200 m, z čehož jednu polovinu zabírá klášterní komplex, zasvěcený Matce Boží – Paní milosrdenství. Není známo, kdy na ostrůvku vznikla nejstarší sakrální budova.Do konce XIX. století byl ostrůvek rezidencí kotorských biskupů. Dnes je klášter majetkem jezuitského řádu.Zásluhu na rekonstrukci klášterního kostela má kotorský biskup Frano Ucelini – Tice.Mezi cenným inventářem kostela vyniká dřevěná soška Matky Boží, které se připisují zázračné moci.
 
Kostel sv. Lukáše (Sv. Luka)Kostel se tyčí na travnatém prostranství na pokraji vesnice Gošici. Předpokládá se, že se jedná o návrší. Na kterém se kdysi nacházelo ilyrské osídlení. V písemných pramenech nalézáme doklady o existenci benediktinského kláštera v polovině XIV. století. Jisté je, že na místě dnešního kostela stála starší budova, která byla roku 1776 opravena a rozšířena.Do poloviny XIX. století byl kostel vyzdoben nástěnnými malbami. V mobiliáři stojí za pozornost ozdobná drapérie, bohatě vyšívaná zlatou nití, která je darem Petra I. Petroviće kostelu.
 
KOSTEL SV. MATKY BOŽÍKostel se nachází ve středu vesnice Radovići v obci Krtoli a byl vybudován roku 1843, ačkoliv o něm v literatuře existují zmínky z let 1594 a 1605. Pravděpodobně se jedná o starší chrám, který zde kdysi existoval. Čelo kostela má výstavnou zvonici s velkými hodinami.KOSTEL SV. JOVANA A SV. IVANA V OBCI BOGDAŠIĆIKostel Sv. Ivana je starší a sloužil pro celebrování mší katolického i pravoslavného obřadu. Na zdích kostela byly objeveny zbytky středověkých fresek. Ohrady obou kostelů přiléhají jedna k druhé.(Sv. Jovan je pravoslavná, kdežto Sv. Ivan katolická varianta téhož jména – Sv. Jana, pozn. překladatele.)
 
KOSTEL SV. PETRAKostel se nachází na vršku Gradac ve vsi Bogdašići, vzdálené čtyři kilometry od Tivatu. Vědci se domnívají, že se zde kdysi nacházelo benediktinské opatství. Jeden nápis, psaný staroslovenským jazykem, se zmiňuje o výstavbě chrámu v dobách zetského biskupa Neofita, který vykonával úřad v letech 1268 – 1269.Fresky, ačkoliv jsou značně poškozené, vypovídají o vypracované umělecké úrovni a pocházejí ze XIII. století.Na klenbě je vyobrazena kompozice Sestoupení Duha svatého na apoštoly.
 
KOSTEL SV. SERGIA, MIKULÁŠE A DIMITRIJE (crkva sv. Srđa, Nikole i Dimitrija)Tento kostel je součástí souboru  deseti budov, které se nacházejí na kopci Đurđevo brdo nad středem města Tivat. Kostel byl postaven v první polovině IX. století. Jedná se o významnou kulturní a historickou památku, která spolu s okolním osídlením vytváří harmonický městský celek.
 
KOSTEL SV. ANTONÍNA Z PADOVYByl postaven roku 1734. Spolu s farou a předním vydlážděným nádvořím vytváří celek, který je svérázným společenským střediskem osady Tripovićů. Z vyvýšeniny, na které stojí kostel, se skýtá nádherný pohled na celou západní část Kotorského zálivu. Kostel střeží obraz Sv. Petra a Sv. Pavla, dílo italského malíře Francesca. Pomocný oltář byl vybudován na počest Panny Marie Růžencové.
 
KOSTEL SV. MIHOVILA Tento kostel je k vidění v Tivatu, v sousedství paláce a věže Buća. Kostel se nachází na ose někdejšího velkolepého průjezdu k paláci, který měl sto třicet kamenných sloupů.
 
KOSTEL SV. MARIENachází se ve vsi Gornja Lastva a byl postaven v XV. století. Jeho poloha ho předurčila k tomu, aby byl dominantou údolí, ve kterém se vesnice choulí.
 
KOSTEL SV. VÍTAKostel vznikl na vrcholku kopce Sveti Vid na kótě 440, která je nejvýchodnější výspou pohoří Vrmac ve směru k úžině Verige. První zmínka o kostelíku se datuje roku 1327, ale soudě podle polohy a postupu výstavby je možná domněnka, že vznikla dříve, snad v období Byzance.
 
KOSTEL PANNY MARIE ANDĚLSKÉDomovem tohoto kostelíku je mořský útes výspy mořské úžiny Verige. První zmínka o něm pochází z roku 1585, ale lze předpokládat, že budova je dřívějšího data. Kostelík je obehnán obrannou zdí se střílnami. Kdysi sloužil jako opevnění a strážní věž strážcům, kteří dozírali na lodi, proplouvající úžinou.Lidově se kostelík nazývá Sv. Panna Marie Usměvavá (Gospa od Oriza – z italského sorrizo, “úsměv”). To podle úsměvu, který zazářil na tvářích námořníků, když se tudy  vraceli domů.
 
KOSTEL SV. ROCCHAKostel se zvonicí se nachází v obci Donja Lastva pžímo na mořském břehu. Byl postaven roku 1901. V kostele se nachází pozoruhodná ikona, zpodobující Sv. Tryfona, dílo známého řeckého malíře ikon, Iliji Moskose. Oltář zdobí obraz Sv. Roccha, dílo Mihaila Floria z Prčanje.KOSTEL SV. SÁVYKostel se nachází ve středu města. S jeho výstavbou bylo započeto roku 1938, roku 1968 byl dokončen.

 

Letohrádky

Usedlosti kotorské šlechty se prostíraly na území obce Donja Lastva až po Gradiošnicu ještě za dob existence kláštera na Prevlace.  Později, koncem XIII. a začátkem XIX. století, počet letních sídel vzrostl na asi třicet. V kraji dolní části západního úbočí Vrmce bylo osidlování pozvolné. Správní městský střed kraje byl v Kotoru a pro zakládání dalších měst neexistovaly ani podmínky, ani nutnost.Letohrádky sloužily svým majitelům jako místa pro dočasný pobyt, ale také pro sklízení a zpracovávání úrody. Budovy sloužily jako opěrné body pro dohled nad usedlostmi, popřípadě hájení. Nejstarší letohrádky byly uspořádány jako středověké opevněné paláce s věžemi, zdmi a hlídkovými stanovištěmi.
 
STŘEDOVĚKÝ LETOHRÁDEK “BUĆA”

 

Tato historická památka je typově opevněný letohrádek, ojedinělý na černohorském přímoří. Jeho základy byly položeny před více než tisíciletím. Zakladatel rodu Mihajlo Buća a jeho bratr Nikola , který zaujímal čelný úřad na dvoře srbského vladaře Dušana, vybudovali středověký palác – letohrádek se vším, co potřebovali pro bezpečný odpočinek.+Letohrádek tvoří pět budov: obytný dům, hospodářské budovy, kostelíky – kapličky, zasvěcené Sv. Michaelovi, ochránci šlechtického rodu Buća; dále vyvýšenými arkádami, které plnily více účelů. Všechny budovy jsou obehnány kamennou zdí podle soudobých zvyklostí.Dnes je letohrádek zrekonstruován a je v něm umístěna městská galerie.

Z ostatních letohrádků vzpomeňme alespoň usedlost rodin Verona – Andrić v lokalitě Župa, komplex budov, patřící rodinám Pima – Paskvali v Kalimanu, dům Vizinů ve vsi Seljanovo, dům rodiny Drago tamtéž a letohrádek rodiny Jakonja.Nevládní organizace, působící v oblasti kultury.